Algemene voorwaarden - Zilverzorg
344
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-344,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van Zilverzorg gelden de volgende voorwaarden en toepasselijke wettelijke regels:

Begripsbepaling

1.1 Zilverzorg biedt dienstverlening aan hulpbehoevenden.

1.2 Cliënt: Een natuurlijk persoon, die een overeenkomst aangaat met Zilverzorg.

1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: De persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame cliënt vertegenwoordigt.

1.4 Belangenbehartiger: De door cliënt aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de cliënt deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de cliënt bijstaat in de behartiging van zijn of haar belangen.

1.5 Dienst(verlening): (het verrichten van) ondersteunende diensten rechtstreeks betrekking hebbend op een cliënt.

1.6 De (dienstverlenings) overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Zilverzorg en cliënt schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Zilverzorg zich jegens de cliënt verbindt om dienstverlening te verrichten tegen betaling.

1.7 Beschrijving van de diensten is te vinden op de website: www.zilverzorg.com

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd tussen de cliënt en Zilverzorg. Behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door Zilverzorg uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging, door een ondertekende offerte of door de aanvang met haar dienstverlening door Zilverzorg zonder dat de cliënt onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

3.2 De cliënt verklaard dat het aan Zilverzorg alle informatie en medewerking verleent die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Overmacht

4.1 Indien Zilverzorg door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

4.2 Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Zilverzorg; transportmoeilijkheden, onvrijwillige storingen.

Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Zilverzorg is beperkt tot het bedrag dat door de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd verminderd met het eigen risico.

5.2 Zilverzorg is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar, haar medewerkers of door personen die in haar opdracht handelen door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienstverlening.

5.3 Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Zilverzorg om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Zilverzorg beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de desbetreffende dienstverlening met een maximum van €500,–.

5.4 Aansprakelijkheidsstelling van Zilverzorg door cliënt of door een derde dient te geschieden binnen een week na de veroorzakende gebeurtenis.

5.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt of een derde jegens Zilverzorg in verband met een overeenkomst vervallen binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van cliënt of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

5.6 Zilverzorg zal bij haar advies over eventuele in te schakelen derden door de cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zilverzorg aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.

Prijzen

6.1 De door Zilverzorg vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

6.2 De standaardtarieven (zoals vermeld op www.zilverzorg.com) gelden bij overeenkomsten die door Zilverzorg, geheel of gedeeltelijk, worden uitgevoerd tussen 08:00 uur en 22:00 uur van maandag t/m vrijdag. Tijdens weekend of feestdagen gelden er andere tarieven.

6.3 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt Zilverzorg aan de cliënt in rekening bij het eerst volgende kalenderjaar.

Betaling

7.1 Betaling geschiedt middels automatische incasso of per pintransactie ter plaatse.

7.2 Cliënt verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Zilverzorg binnen 3 werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Zilverzorg voor te leggen, waarna Zilverzorg gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft cliënt recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Zilverzorg op te schorten.

7.3 Door Zilverzorg gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de cliënt naar Zilverzorg te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de cliënt. Te denken aan: advocaat-, deurwaarders-, incasso- of buitengerechtelijke kosten. De buitenrechtelijke kosten, met een minimum van € 60,- waar geen bewijs voor hoeft te worden aangebracht, bedragen 15% van de contractsom en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven. Ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

7.4 Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Zilverzorg gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Indien de cliënt:

1. wanprestatie pleegt

2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht

3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht

4. Een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht

5. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard

6. weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;

7. diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of andere bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Zilverzorg, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;

8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen

9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, danwel indien de cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

Is één van voornoemde situaties van toepassing, dan behoudt Zilverzorg tevens het recht op vergoeding van directe en indirecte schades, kosten en rente.

Overige bepalingen

8.1 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn beide partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

8.2 Binnen 3 werkdagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden door Zilverzorg moeten klachten schriftelijk zijn kenbaar gemaakt aan Zilverzorg. Klachten buiten deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

8.3 Het Nederlands recht is van toepassing.

Annulering

9.1. Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de cliënt worden geannuleerd. Zilverzorg zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor zichzelf of anderen kan voortvloeien.

9.2. In geval van niet tijdige annulering brengt Zilverzorg de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Wijzigingen

10.1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Zilverzorg worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënt zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

10.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

10.3 Een af te nemen dienst bij Zilverzorg duurt tenminste één uur. Bij diensten langer dan twee uur aaneengesloten, is het ook mogelijk een dienst per 30 minuten af te nemen.

10.4 De reistijd, dat wil zeggen de tijd die de medewerker van Zilverzorg reizend van c.q. naar het overeengekomen adres onderweg is, wordt bij de cliënt niet in rekening gebracht. Alle diensten zijn inclusief reiskosten, met uitzondering van de dienst gezelschap buitenshuis.

Ziekte medewerker

11.1 Bij ziekte van een (toegewezen)medewerker(ster), zal Zilverzorg zorgdragen voor geschikte vervanging.

Privacy

12. 1 Cliënt mag tot 24 maanden na inschakeling van Zilverzorg of afgenomen diensten via Zilverzorg, geen gebruik maken van diensten in welke vorm dan ook, via de medewerkers van Zilverzorg, buiten Zilverzorg om.

12.2 Zilverzorg hanteert bij de zorg- en dienstverlening de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens. 12.2 Zonder toestemming van de cliënt stelt Zilverzorg geen persoonsgegevens ter beschikking aan anderen; behalve wanneer een wettelijke verplichting of een beroepsverplichting dat zou vragen.

12.3 De cliënt stemt er mee in dat Zilverzorg de cliëntgegevens elektronisch verzamelt, vastlegt, uitwisselt en verwerkt in een zorgdossier.

Schade

13.1 Zilverzorg is verzekerd tegen schade die bij een cliënt wordt veroorzaakt door schuld van een medewerker van Zilverzorg. Als er zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Zilverzorg leidt, kan de cliënt een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één week na constatering, te worden gemeld door middel van een schadeformulier. Zilverzorg is slechts verplicht de schade aan de cliënt te vergoeden als de medewerker het veroorzaken van de schade erkent en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekering aan Zilverzorg uitkeert.

13.2 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, draagt Zilverzorg generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Zilverzorg wordt gedekt.

Verhouding tot medewerkers

14.1 De cliënt mag aan de medewerker van Zilverzorg geen cadeaus of geld geven.

14.2 De cliënt mag de medewerker geen lening verstrekken of hem een erfenis of legaat nalaten.

14.3 Het is voor de cliënt niet toegestaan om rechtstreeks afspraken met de medewerker(ster) te maken. Alle afspraken dienen via Zilverzorg te worden gemaakt.

Géén medische begeleiding

15.1 De medewerker(ster)(s) van Zilverzorg verrichten geen medische handelingen waaronder het toedienen van medicijnen. Ookal hebben zij de vereiste diploma’s.

Het Persoonsgebonden Budget

16.1 Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt door de wederpartij zelf aangevraagd. De wederpartij draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks dat medewerkers van Zilverzorg eventueel behulpzaam zijn geweest bij de aanvraag ervan. Zilverzorg is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan de wederpartij