Algemene voorwaarden - Zilverzorg
344
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-344,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Zilverzorg: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde Zilverzorg B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74065750.
 1. Cliënt :een natuurlijk persoon die een Overeenkomst met Zilverzorg heeft gesloten tot het verlenen van Diensten, zelf of middels zijn daartoe bevoegde vertegenwoordiger.
 1. Diensten: de diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zilverzorg en de Cliënt tot het verrichten van Diensten.
 1. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail of per post

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd tussen de Cliënt en Zilverzorg.
 1. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 1. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of volgende Overeenkomsten.
 1. Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van alle medewerkers van Zilverzorg. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Zilverzorg informeert de Cliënt over de voorgenomen Diensten.
 1. Een Overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging of door een ondertekende offerte, zonder dat de Cliënt onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

 

 

Artikel 4. Herroepingsrecht

 1. De Cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen indien deze op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Cliënt Zilverzorg via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail aan: info@zilverzorg.com of per post aan Zilverzorg B.V., Velperweg 17, 6824 BC Arnhem, tel. 085-4890589) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Cliënt kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt, maar is hiertoe niet verplicht.
 1. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 1. Als de Cliënt de Overeenkomst herroept, ontvangt de Cliënt alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat hij Zilverzorg op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen, van Zilverzorg terug.
 1. Als de Cliënt heeft verzocht om de verrichting van Diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Cliënt een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de Cliënt Zilverzorg ervan in kennis heeft gesteld dat hij de Overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 1. De Cliënt dient aan Zilverzorg alle informatie en medewerking te verlenen die nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Cliënt staat in voor de juistheid van deze informatie.
 1. Zilverzorg is gerechtigd om bij de uitvoering van de Diensten derde(n) in te schakelen. Zij overlegt dit voor zover redelijkerwijs mogelijk op voorhand met de Cliënt.
 1. Indien Zilverzorg wegens aanpassing in de door de Cliënt gewenste Diensten niet meer de mogelijkheid heeft de Diensten aan te bieden, gaat Zilverzorg binnen een redelijke termijn hierover met de Cliënt in gesprek.

 

 

Artikel 6. Overmacht

 1. Indien Zilverzorg door overmacht wordt verhinderd de verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren – daaronder ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting -, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Zilverzorg niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In geval van overmacht hebben zowel de Cliënt als Zilverzorg het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zilverzorg is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade.
 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: iedere van de wil van Zilverzorg onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zilverzorg kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; pandemieën, werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Zilverzorg; transportmoeilijkheden en onvrijwillige storingen.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Zilverzorg is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Zilverzorg gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 1. Indien, om welke reden dan ook, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) niet wordt uitbetaald, is de aansprakelijkheid van Zilverzorg beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de desbetreffende Diensten exclusief btw dat in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis plaatsvond – indien het een reeks of voortgezette gebeurtenis is, het begin van die reeks/het eerste moment van die gebeurtenissen – door Zilverzorg ten aanzien van de desbetreffende Diensten aan de Cliënt is gefactureerd en binnen de betalingstermijn door de Cliënt is betaald, met een maximum van € 10.000,–. Onder aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis wordt zowel handelen als nalaten begrepen.
 1. Elke aansprakelijkheid van Zilverzorg voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Zilverzorg gesloten Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 1. Elke aansprakelijkheid jegens medewerkers van Zilverzorg is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (recht)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 1. Elke aansprakelijkheid van Zilverzorg voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.
 1. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop de Cliënt zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden.
 1. Door Zilverzorg verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medische adviezen.
 1. Door Zilverzorg verstrekte adviezen op basis van door de Cliënt onvolledige of onjuiste gegevens zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van Zilverzorg.
 1. Dit artikel is ook van toepassing op gegarandeerde verplichtingen.

 

Artikel 8. Prijzen

 1. De door Zilverzorg vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 1. De standaardtarieven zoals deze tussen Zilverzorg en de Cliënt zijn overeengekomen, gelden bij Overeenkomsten die door Zilverzorg, geheel of gedeeltelijk, worden uitgevoerd tussen 08:00 uur en 22:00 uur van maandag t/m vrijdag. Tijdens weekend- en/of feestdagen gelden er andere tarieven.
 1. Zilverzorg heeft het recht om de overeengekomen tarieven periodiek te wijzigen, ook tijdens de duur van de Overeenkomst. Indien Zilverzorg voornemens is haar tarieven te wijzigen, zal zij de Cliënt daarvan in kennis stellen. De Cliënt heeft in geval van een verhoging van de tarieven het recht om de Overeenkomst tussentijds te ontbinden.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling geschiedt middels automatische incasso of per factuur betalen.
 1. Indien de Cliënt meent dat de factuur niet juist is, dan dient hij dit binnen 30 kalenderdagen na de desbetreffende factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd aan Zilverzorg te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten.
 1. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Zilverzorg is gewezen op de te late betaling en Zilverzorg de Cliënt een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Zilverzorg gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Zilverzorg beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtenregeling is te vinden op https://zilverzorg.com/kwaliteit-en-klantbeleving-klachtenregeling.
 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zilverzorg, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na constatering tijdig is.

 

Artikel 11. Annulering

 1. Te leveren Diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van 48 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de Diensten, door de Cliënt worden geannuleerd.
 1. In geval van niet tijdige annulering brengt Zilverzorg de volledige kosten in rekening, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Zilverzorg eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan de Cliënt zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
 1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
 1. Een af te nemen Dienst bij Zilverzorg duurt tenminste één uur. Bij Diensten langer dan twee uur aaneengesloten, is het ook mogelijk een Dienst per 30 minuten af te nemen.

 

Artikel 13. Privacy

 1. Zilverzorg verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst en/of die op grond van een wettelijke verplichting verwerkt moeten worden met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zoals beschreven in de privacyverklaring, die is te vinden op [●LINK].

 

Artikel 15. Verhouding tot medewerkers

 1. De Cliënt mag aan de medewerkers van Zilverzorg geen cadeaus of geld geven.
 1. De Cliënt mag aan de medewerkers van Zilverzorg geen lening verstrekken of een erfenis of legaat nalaten.
 1. Het is voor de Cliënt niet toegestaan om rechtstreeks afspraken met de medewerkers van Zilverzorg te maken. Alle afspraken dienen via Zilverzorg te worden gemaakt.
 1. Het is de Cliënt niet toegestaan gedurende de duur van de Overeenkomst en binnen een tijdvak van 24 maanden na het einde van de Overeenkomst zonder toestemming van Zilverzorg, direct dan wel indirect, voor zichzelf of voor derden, met medewerkers van Zilverzorg buiten Zilverzorg om enige overeenkomst te sluiten

 

 

Artikel 17. Géén medische begeleiding

 1. De medewerkers van Zilverzorg verrichten geen medische handelingen waaronder het toedienen van medicijnen, ook al hebben zij de vereiste diploma’s.

 

Artikel 18. Het Persoonsgebonden Budget

 1. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt door de Cliënt zelf aangevraagd. De Cliënt draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks dat medewerkers van Zilverzorg eventueel behulpzaam zijn geweest bij de aanvraag ervan. Zilverzorg is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan de Cliënt.

 

Artikel 19. Overige bepalingen

 1. Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn beide partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle Overeenkomsten en de Diensten tussen Zilverzorg en de Cliënt